Matrix

Kytice

Rozbor díla

Novodobá sbírka balad Matrix z Erbenovy Kytice sice v mnohém vychází (počet 13 balad, akcentovaná tematika viny a trestu atd.), nicméně v řadě ohledů se od Erbenova vzoru výrazně odlišuje:

Děj

Většina Erbenových balad je striktně lineárních a vypráví víceméně jednoduchou posloupnost událostí. Matrix si oproti tomu vyloženě libuje v nelinearitě děje, čímž se staví do opozice vůči prakticky veškerým ostatním baladám minulosti i současnosti. Z tohoto důvodu Matrix ocení zejména pokročilí čtenáři nalézající potěšení v uchopování mnohdy komplikovaných schémat, jež různé postavy (resp. skupiny postav, viz níže) procházejí různým způsobem.

Inspirace

Erben vychází v ději jednotlivých balad z lidových (prakticky bez výjimky slovanských) tradic a motivů. Autorům Matrixu není cizí globálnější pohled, kdy nezapírají inspiraci zahraničními díly (např. vlastní Matrix, po němž byl soubor balad pojmenován, Indiana Jones či Fort Boyard). V ojedinělých případech se ovšem ani oni nezdráhají odrazit od slovanských kořenů (Návštěvníci, Čtyřlístek či koneckonců i metabalada Šifrovačky).

Postavy

Ačkoli Erbenovy postavy nejsou typickými romantickými individualitami, vystupují v baladách samy za sebe. Pro Matrix je oproti tomu typická kolektivizace, v rámci níž se postavy sdružují do tzv. týmů (o typickém počtu 2–5), které jsou následně hlavními hrdiny jednotlivých balad. Pozoruhodný rozdíl lze nalézt rovněž ve skutečnosti, že zatímco Erbenovi hrdinové v baladách bázlivě přijímají vinu i trest, mnohé postavy Matrixu proti osudu neúspěšně revoltují (toto chování ilustrují např. některé známé verše ze závěru balady Azkaban).

Časoprostor

Zatímco v Erbenově díle jsou místa, kde se balady odehrávají, spíše symbolická (např. les, rybník apod.), v Matrixu se setkáváme s pozoruhodnou místní zakontextovaností děje (srov. např. s baladou Čtyřlístek, jejímž ústředním motivem je zcela konkrétní radiopamátník Kbely a jeho okolí). Totéž platí o kontextu časovém: tam, kde je Erben ve svém vyprávění neurčitý, lze ke každé baladě Matrixu přiřadit konkrétní den a rok, kdy se odehrává. Není bez zajímavosti, že ve všech případech se jedná o dva jarní dny (každá balada s výjimkou Návštěvníků začíná přibližně o rok později než předešlá), přičemž značná část děje se, stejně jako u Erbena, odehrává v průběhu noci.